پذیرش مقاله و چاپ مقاله ۱۴۰۰-۲-۱۳ ۰۸:۵۹:۴۵ +۰۰:۰۰

لیست مجلات

مجله مطالعات نوین در علوم مهندسی و علوم پایه

مجله مطالعات نوین در عمران، معماری و شهرسازی

international journal of new studies in humanities and social sciences

0
تعداد مقالات دریافت شده
0
تعداد مقالات پذیرش شده
0%
درصد مقالات پذیرش شده